Sborník historický – J. Otta


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Vyšly čtyři ročníky v letech 1883–1886, editorem byl Antonín Rezek. Sborník byl orientován na medievistiku a především raný novověk.

Digitalizace: Všechny ročníky sborníku (u každého více různých exemplářů) digitalizoval Google. Jím pořízené kopie byly zařazeny jednak do Google Books, kde jsou volně dostupné první dva ročníky, jednak do HathiTrust Digital Library, ve které si plné texty všech svazků lze prohlížet online za pomoci VPN klienta (zdarma a plně funkční je např. rozšíření hola! pro Google Chrome). V našem přehledu odkazujeme přednostně na Internet Archiv, v němž jsou volně přístupné všechny čtyři ročníky (ze dvou různých kopií třetího ročníku vybíráme tu kvalitnější). V českém prostředí byl do digitální podoby převeden zatím jen druhý svazek prvního ročníku.

Vydavatel: Jan Otta

Literatura: Bohumil JIROUŠEK, Antonín Rezek a Sborník historický (1883–1886), Český časopis historický 99, 2001, s. 823–837

Odkazy

Přehled čísel

1/1883 Internet Archive 
Google Books  Soubor obsahuje ročníky 1883 a 1884.
2/1884 Internet Archive 
Google Books  Soubor obsahuje ročníky 1883 a 1884.
3/1885 Internet Archive 
4/1886 Internet Archive