Method


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Method. Časopis věnovaný umění křesťanskému vznikl v roce 1875 jako příloha měsíčníku Cecilie. Časopis pro katolickou hudbu posvátnou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (později Cyril), jenž prosazoval reformu církevního zpěvu. Obě periodika vydával katolický kněz Ferdinand Josef Lehner. Method, který již od druhého ročníku vycházel jako samostatný časopis, se stal hlavní tiskovinou uměleckého a archeologického odboru Akademie křesťanské v Praze, jež usilovala o obnovu náboženského umění. Vedle příspěvků souvisejících s činností Akademie nebo s aktuální obnovou movitých i nemovitých církevních památek přinášel Method řadu drobnějších studií věnovaných popisu uměleckých památek a jejich historii. Největší část textů psal F. J. Lehner, dařilo se mu ale získávat také příspěvky významných historiků (Vincenc Brandl, Josef Kalousek, Kamil Krofta, Vojtěch Jaromír Nováček, August Sedláček, Josef Vítězslav Šimák, Zikmund Winter či Čeněk Zíbrt), historiků umění a teologů (František Ekert, Antonín Podlaha, Eduard Šittler nebo Josef Vajs) i převážně amatérských regionálních badatelů (Kliment Čermák, Ludvík Domečka, Martin Kolář, Moric Lüssner, Cyril Merhout, František Štědrý či František Vacek).

Digitalizace: Ročníky 1875–1900 do digitální podoby převedla a v Digitální knihovně zpřístupnila Národní knihovna ČR. Nezávisle na ní časopis téměř kompletně (a mnohdy více různých exemplářů) digitalizoval Google. Jím pořízené kopie byly zařazeny jednak do Google Books (1875–1882; s přestávkami 1883–1904), jednak do HathiTrust Digital Library. V níže uvedeném přehledu odkazujeme přednostně na Google Books, HathiTrust preferujeme pouze u posledních čtyř ročníků, jejichž plné texty si tu za pomoci VPN klienta (zdarma a plně funkční je např. rozšíření hola! pro Google Chrome) lze – na rozdíl od Google Books i české Digitální knihovny – prohlížet online. Ročníky 1–5 jsou volně dostupné také v mnichovské Digitale Bibliothek; v našem přehledu jednotlivě odkazujeme pouze na poslední z nich, jehož mnichovská kopie není k dispozici v Google Books. Některá čísla prvních dvou ročníků byla zpřístupněna rovněž v databázi Austrian Books Online, provozované Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni, a tytéž exempláře jsou volně dostupné i v Google Books, vzhledem k nekompletnosti obou ročníků však v našem přehledu na tyto vídeňské kopie už znovu neupozorňujeme.

Vydavatel: Ferdinand Josef Lehner

Literatura: Miroslav ŠMIED, České středověké umění pohledem Katolického dějepisectví. Příspěvek k historii oboru Dějiny křesťanského umění v Čechách a na Moravě, disertační práce obhájená na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2016, s. 273–283; Taťána PETRASOVÁ, Časopis Method (1875–1905) a program křesťanského umění v Čechách a na Moravě, in: Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870–1914, edd. Aleš Filip – Roman Musil, Praha 2006, s. 257–273; Ferdinand Josef LEHNER, Přátelům umění křesťanského, Method 2, 1876, s. 1–3

Odkazy

Přehled čísel

1/1875 Google Books (Illinois)  Google Books (Mnichov)  Digitální knihovna 
2/1876 Google Books (Illinois)  Google Books (Mnichov)  Digitální knihovna 
3/1877 Google Books (Illinois) 
Google Books (Mnichov)  chybí číslo 9
Digitální knihovna 
4/1878 Google Books (Illinois)  Google Books (Mnichov)  Digitální knihovna 
5/1879 Google Books (Illinois)  Digitale Bibliothek  Digitální knihovna 
6/1880 Google Books (Illinois)  Digitální knihovna 
7/1881 Google Books (Illinois)  Digitální knihovna 
8/1882 Google Books (Illinois)  Digitální knihovna 
9/1883 Digitální knihovna 
10/1884 Digitální knihovna 
11/1885 Digitální knihovna 
12/1886 Digitální knihovna 
13/1887 Digitální knihovna 
14/1888–1889 Digitální knihovna 
15/1889–1890 Digitální knihovna 
16/1890 Digitální knihovna 
17/1891 Digitální knihovna 
18/1892 Digitální knihovna 
19/1893 Digitální knihovna 
20/1894 Digitální knihovna 
21/1895 Digitální knihovna 
22/1896 Digitální knihovna 
23/1897 Digitální knihovna 
24/1898 Digitální knihovna 
25/1899 Digitální knihovna 
26/1900 Digitální knihovna 
27/1901
HathiTrust  K prohlížení ročníku je nutné použít VPN klienta.
28/1902
HathiTrust  K prohlížení ročníku je nutné použít VPN klienta.
29/1903
HathiTrust  K prohlížení ročníku je nutné použít VPN klienta.
30/1904
HathiTrust  K prohlížení ročníku je nutné použít VPN klienta.


Přehled rejstříků

Rejstřík k ročníkům I–X (1875–1884) Digitální knihovna 
Rejstřík k ročníkům XI–XX (1885–1894) Digitální knihovna