Kostnické jiskry (KJ)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Na širší vrstvy orientovaný církevní časopis byl založen v roce 1914 liberálními českými evangelíky sdruženými v Kostnické jednotě (ustavena roku 1903) jako součást snah o vytvoření národní evangelické církve a o „re-protestantizaci“ českého národa. Po třech ročnících, kdy vycházel jako čtrnáctideník, bylo jeho vydávání zastaveno; v letech 1917–1918 vycházelo náhradní periodikum s názvem Česká reformace. Roku 1919 byly KJ obnoveny, a to s týdenní periodicitou a s novým číslováním ročníků. První tří ročníky začaly být do celkového počtu započítávány až po druhé světové válce, v našem přehledu doplňujeme u ročníků 1919–1945 pro snazší orientaci pomocné paralelní číslování. Podtitul periodika se od 25. ročníku ustálil na Evangelický týdeník, v roce 1994 pak došlo k výměně titulu s podtitulem. Ačkoli se časopis primárně neprofiluje odborným směrem, vycházely zde cenné drobnosti, zejména k dějinám české reformace. Aktivní byl v tomto směru nejvíce F. M. Bartoš, dále zde nalezneme texty Amedea Molnára, Rudolfa Říčana či Ferdinanda Hrejsy.

Digitalizace: Ročníky 1914–1920 byly digitalizovány Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy a jsou volně dostupné v Digitálním univerzitním repozitáři. Počínaje ročníkem 2006 zpřístupňuje vydavatel tisková PDF jednotlivých čísel na svých internetových stránkách.

Vydavatel: Kostnická jednota

Literatura: Zdeněk R. NEŠPOR, Kostnické jiskry/Česká reformace, in: Století evangelických časopisů 1849–1948, Praha 2010, s. 117–120 (výtah z této kapitoly vyšel pod týmž názvem v KJ 94/4, 2011, s. 3)

Odkazy

Přehled čísel

1/1914 Digitální univerzitní repozitář 
2/1915 Digitální univerzitní repozitář 
3/1916 Digitální univerzitní repozitář 
4(1)/1919 Digitální univerzitní repozitář 
5(2)/1920 Digitální univerzitní repozitář 
6(3)/1921
7(4)/1922
8(5)/1923
9(6)/1924
10(7)/1925
11(8)/1926
12(9)/1927
13(10)/1928
14(11)/1929
15(12)/1930
16(13)/1931
17(14)/1932
18(15)/1933
19(16)/1934
20(17)/1935
21(18)/1936
22(19)/1937
23(20)/1938
24(21)/1939
25(22)/1940
26(23)/1941
27(24)/1942
28(25)/1943
29(26)/1944
30(27)/1945
31/1946
32/1947
33/1948
34/1949
35/1950
36/1951
37/1952
38/1953
39/1954
40/1955
41/1956
42/1957
43/1958
44/1959
45/1960
46/1961
47/1962
48/1963
49/1964
50/1965
51/1966
52/1967
53/1968
54/1969
55/1970
56/1971
57/1972
58/1973
59/1974
60/1975
61/1976
62/1977
63/1978
64/1979
65/1980
66/1981
67/1982
68/1983
69/1984
70/1985
71/1986
72/1987
73/1988
74/1989
75/1990
76/1991
77/1992
78/1993
79/1994
80/1995
81/1996
82/1997
83/1998
84/1999
85/2000
86/2001
87/2002
88/2003
89/2004
90/2005
91/2006 Kostnická jednota 
92/2007 Kostnická jednota 
93/2008 Kostnická jednota 
94/2009 Kostnická jednota 
95/2010 Kostnická jednota 
96/2011 Kostnická jednota 
97/2012 Kostnická jednota 
98/2013 Kostnická jednota 
99/2014 Kostnická jednota 
100/2015 Kostnická jednota 
101/2016 Kostnická jednota 
102/2017 Kostnická jednota 
103/2018 Kostnická jednota 
104/2019 Kostnická jednota 
105/2020 Kostnická jednota