Jihočeský herold (JH)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Popularizačně pojaté regionální periodikum o historii a pomocných vědách historických s přednostním zaměřením na šlechtickou i komunální heraldiku a sfragistiku. Vzniklo roku 2001 jako interní občasník českobudějovické pobočky České genealogické a heraldické společnosti, jeho zakladatelem a redaktorem byl Milan Daněk. Ten se po zrušení pobočky v roce 2003 stal i vydavatelem časopisu, který začal být veřejně distribuován a jehož periodicita se ustálila na dvou řádných číslech ročně. V této podobě JH vycházel až do ročníku 2014, poté bylo jeho vydávání ukončeno. Obsah periodika se z podstatné části týkal středověku. Největší pozornost byla z medievistického hlediska soustředěna na erby a pečeti českých šlechtických rodů (rozrodu Vítkovců bylo v roce 2007 věnováno dvousvazkové mimořádné číslo, obsahující i genealogická schémata a stručné dějiny jednotlivých rodů) a na znaky majitelů vybraných sídel (Nové Hrady, Hasištejn, Valdek, Týřov, Kokořín, Šelmberk či Žirovnice). Vedle Milana Daňka (heraldika) byl nejaktivnějším přispěvatelem Miroslav Milec (sfragistika), několik medievisticky zaměřených článků zde publikoval také Vladimír Červenka, Karel Maráz či Václav Vondra. Jednotlivé ročníky byly po celou dobu vydávání periodika označovány pouze letopočtem, číslování jsme v níže uvedeném přehledu doplnili pro snazší orientaci.

Digitalizace: Periodikum dosud nebylo digitalizováno. Už v době, kdy časopis vycházel, byla však vybraná čísla zveřejněna na internetových stránkách vydavatele v podobě tiskových PDF. Kompletně pak byl JH po dohodě s vydavatelem zpřístupněn v roce 2016 v Prozatimní heraldické knihovně, na kterou v našem přehledu odkazujeme přednostně. Tamtéž je k dispozici i rejstřík ke všem vydaným svazkům.

Vydavatel: Milan Daněk

Literatura: Milan DANĚK, Proč zanikla pobočka ČGHS v Českých Budějovicích, JH [3]/mimořádné číslo, 2003, s. 3–5; TÝŽ, Úvodník, JH [2/2], prosinec 2002, s. 3; TÝŽ, Úvodník, JH [1/1], září 2001, s. 3

Odkazy

Přehled čísel

(1)/2001
Září  tiskové PDF
Prosinec  tiskové PDF
(2)/2002
Červen  tiskové PDF
Prosinec  tiskové PDF
(3)/2003
Mimořádné číslo  tiskové PDF
(4)/2004
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(5)/2005
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(6)/2006
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(7)/2007
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(8)/2008
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(9)/2009
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(10)/2010
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(11)/2011
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(12)/2012
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(13)/2013
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
(14)/2014
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF


Přehled rejstříků

Rejstřík k ročníkům I–XIV (2001–2014)
Heraldická knihovna  soubor XLS