Časopis Matice moravské (ČMM)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Odborné periodikum zabývající se dějinami Moravy v kontextu historie českých zemí a středoevropského prostoru, s krátkými přestávkami (1883–1890, období nacistické okupace) vychází od roku 1869 dodnes. Časopis vznikl jako tiskový orgán Matice moravské, založené o 20 let dříve, a od počátku měl převážně společenskovědní, historicko-filologický ráz. Pod vedením redaktora Bohumila Navrátila (1914–1936) se ČMM oprostil od úzce regionálního zaměření a stala se z něj druhá obecně historická vědecká revue v českých zemích, která svou odbornou úrovní konkurovala Gollovu a Pekařovu Českému časopisu historickému. Medievistickými referáty a studiemi do ní přispívali Václav Novotný, F. M. Bartoš, Otakar Odložilík či Rudolf Urbánek. V  letech 1959–1967 vycházela v souvislosti s dočasnou změnou periodicity pod názvem Sborník Matice moravské. Za normalizace byla kvalita časopisu negativně ovlivněna publikačními zákazy (kupř. Jaroslav Mezník zde musel své příspěvky zveřejňovat pod cizím jménem), v současnosti jde opět o významné periodikum vyhledávané i zahraničními specialisty a otiskující řadu důležitých medievistických textů.

Digitalizace: Většinu ročníků převedla do digitální podoby Moravská zemská knihovna v Brně (1869–1958 s výjimkou ročníků 8, 14 a 54; 1959–1967; 1968–1999 a 2014–2018); do ročníku 1948 jsou tyto kopie v Digitální knihovně volně dostupné, ostatní si lze prohlížet na počítačích v prostorách MZK a Národní knihovny ČR, s níž jsou skeny sdíleny. Nezávisle na českém prostředí časopis téměř kompletně (a mnohdy více různých exemplářů) digitalizoval Google. Jím pořízené kopie byly zařazeny jednak do Google Books (vedle volně dostupných ročníků 1869–1877 jde o svazky z let 1878–1958, 1959–1967 a s přestávkami 1968–2008), jednak do HathiTrust Digital Library (1869–1958; 1959–1967; neúplně 1968–2002), prvních deset ročníků bylo zpřístupněno také v Internet Archivu a dva pozdější na serveru Ulož.to. V níže uvedeném přehledu odkazujeme přednostně na Google Books, HathiTrust preferujeme pouze u jinde nedostupného ročníku 14/1882, jehož plný text si tu za pomoci VPN klienta (zdarma a plně funkční je např. rozšíření hola! pro Google Chrome) lze prohlížet online. Na Internet Archive vzhledem k nízké kvalitě kopií neodkazujeme. Ročníky 1–10 jsou volně dostupné rovněž v mnichovské Digitale Bibliothek a prvních devět i v databázi Austrian Books Online, provozované Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni, v přehledu už na ně ale jednotlivě neupozorňujeme, protože se jedná o stejné exempláře jako v Google Books. Počínaje ročníkem 2006 zpřístupňuje vydavatel po uplynutí ochranné lhůty celá čísla časopisu zdarma na svých internetových stránkách. S výjimkou prvního svazku byla digitalizována všechna supplementa a většina z nich je k dispozici ke stažení na webu české části Česko-lichtenštejnské komise historiků. Do digitální podoby byly zásluhou Moravské zemské knihovny převedeny také dva ze tří samostatně vydaných rejstříkových svazků a jsou volně dostupné v Digitální knihovně.

Vydavatel: Matice moravská

Literatura: Bronislav CHOCHOLÁČ, Časopis Matice moravské – historické periodikum v proměnách doby, Český lid 100, 2013, s. 51–62; Jan JANÁK, Časopis Matice moravské od vlastivědy k historické revui 1869–1882, in: Kulturní periodika na Moravě. XXIV. mikulovské sympozium, 17.–18. října 1996, edd. Emil Kordiovský – Jaromír Kubíček, Brno – Mikulov 1997, s. 67–81; Zdeněk ŠIMEČEK, Václav Vojtíšek a jeho vztahy k Bohumilu Navrátilovi a k Matici moravské, Studie o rukopisech 22, 1983, s. 21–36

Odkazy

Přehled čísel

1/1869 Google Books (Mnichov) 
Google Books (Vídeň)  Soubor obsahuje ročníky 1869–1871.
Digitální knihovna 
2/1870 Google Books (Mnichov) 
Google Books (Vídeň)  Soubor obsahuje ročníky 1869–1871.
Digitální knihovna 
3/1871 Google Books (Mnichov) 
Google Books (Vídeň)  Soubor obsahuje ročníky 1869–1871.
Digitální knihovna 
4/1872 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
5/1873 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
6/1874 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
7/1875 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
8/1876 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň) 
9/1877 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
10/1878 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
11/1879 Digitální knihovna 
12/1880 Digitální knihovna 
13/1881 Digitální knihovna 
14/1882
HathiTrust  K prohlížení ročníku je nutné použít VPN klienta.
15/1891 Digitální knihovna 
16/1892 Digitální knihovna 
17/1893 Digitální knihovna 
18/1894 Digitální knihovna 
19/1895 Digitální knihovna 
20/1896 Digitální knihovna 
21/1897 Digitální knihovna 
22/1898 Digitální knihovna 
23/1899 Digitální knihovna 
24/1900 Digitální knihovna 
25/1901 Digitální knihovna 
26/1902 Digitální knihovna 
27/1903 Digitální knihovna 
28/1904 Digitální knihovna 
29/1905 Digitální knihovna 
30/1906 Digitální knihovna 
31/1907 Digitální knihovna 
32/1908
Ulož.to  Soubor obsahuje ročníky 1908 a 1909.
Digitální knihovna 
33/1909
Ulož.to  Soubor obsahuje ročníky 1908 a 1909.
Digitální knihovna 
34/1910 Digitální knihovna 
35/1911 Digitální knihovna 
36/1912 Digitální knihovna 
37/1913 Digitální knihovna 
38/1914 Digitální knihovna 
39/1915 Digitální knihovna 
40/1916 Digitální knihovna 
41–42/1917–1918 Digitální knihovna 
43–44/1919–1920 Digitální knihovna 
45/1921 Digitální knihovna 
46/1922 Digitální knihovna 
47/1923 Digitální knihovna 
48/1924 Digitální knihovna 
49/1925 Digitální knihovna 
50/1926 Digitální knihovna 
51/1927 Digitální knihovna 
52/1928 Digitální knihovna 
53/1929 Digitální knihovna 
54/1930 Google Books 
55/1931 Digitální knihovna 
56/1932 Digitální knihovna 
57/1933 Digitální knihovna 
58/1934 Digitální knihovna 
59/1935 Digitální knihovna 
60/1936 Digitální knihovna 
61/1937 Digitální knihovna 
62/1938 Digitální knihovna 
63–64/1939–1940 Digitální knihovna 
65/1943 Digitální knihovna 
66/1946 Digitální knihovna 
67/1947 Digitální knihovna 
68/1948 Digitální knihovna 
69/1950 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
70/1951 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
71/1952 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
72/1953 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
73/1954 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
74/1955 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
75/1956 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Číslo 1–2  Číslo 3–4 
76/1957 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
77/1958 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
78/1959 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
79/1960 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
80/1961 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
81/1962 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
82/1963 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
83/1964 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
84/1965 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
85/1966 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
86/1967 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
87/1968 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
88/1969 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
89/1970 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
90/1971 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
91/1972 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
92/1973 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
93/1974 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
94/1975 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
95/1976 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
96/1977 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
97/1978 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
98/1979 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
99/1980 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
100/1981 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
101/1982 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
102/1983 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
103/1984 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
104/1985 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
105/1986 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
106/1987 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
107/1988 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
108/1989 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
109/1990 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
110/1991 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
111/1992 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
112/1993 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
113/1994 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
114/1995 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
115/1996 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
116/1997 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
117/1998 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
118/1999 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Google Books  Obsah 
119/2000 Google Books  Obsah 
120/2001 Google Books  Obsah 
121/2002 Google Books  Obsah 
122/2003 Google Books  Obsah 
123/2004 Google Books  Obsah 
124/2005 Google Books  Obsah 
125/2006
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
126/2007
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
127/2008
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
128/2009
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
129/2010
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
130/2011
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
131/2012
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
132/2013
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
133/2014
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
134/2015
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
135/2016
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
136/2017 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Číslo 1  Číslo 2 
137/2018 Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Číslo 1  Číslo 2 
138/2019 Číslo 1  Číslo 2 

Přehled supplement

Supplementum 1 (2001) Obsah 
Supplementum 2 (2010) Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
Supplementum 3 (2012)
Supplementum 4 (2013)
Supplementum 5 (2013)
Supplementum 6 (2013)
Supplementum 7 (2015)

Přehled rejstříků

Rejstřík k ročníkům I–XXV (1869–1901) Digitální knihovna 
Rejstřík k ročníkům I–L (1869–1926) Digitální knihovna 
Rejstřík k ročníkům LI–LX (1927–1936) Digitální knihovna 
Rejstřík k ročníkům LXI–C (1937–1981)
Digitální knihovna (NK ČR)  ČMM 102, 1983, s. 131–211
Digitální knihovna (MZK)  ČMM 102, 1983, s. 131–211
Rejstřík k ročníkům CI–CXVII (1982–1998) BDČZ