Český časopis historický (ČČH)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Ústřední český historický časopis, založený roku 1895 Jaroslavem Gollem a Antonínem Rezkem a programově navazující na Rezkův Sborník historický. Podobu periodika začal brzy spoluurčovat Josef Pekař, který po Gollově boku vystřídal A. Rezka. Společně nejen redigovali ČČH (1898–1918), ale také založili a více než dvacet let řídili přidruženou ediční řadu Historická bibliotéka (původně psáno Bibliotheka historická), jejíž jednotlivé svazky evidujeme v našem přehledu jako supplementa (v případech, kdy je číslo svazku uváděno nejednotně nebo chybí, se řídíme chronologickou posloupností a naznačujeme to hranatými závorkami). Od ročníku 1919 byl Pekař jediným vedoucím redaktorem, a ČČH se tak v meziválečném období profiloval jako časopis jedné orientace, reprezentované okruhem Pekařových přátel a žáků. Tři z nich – Josef Šusta, František Hrubý a Josef Klik – se posléze stali jeho redakčními nástupci. Významní historikové výrazně demokratického a metodicky tradičního zaměření (Václav Novotný, F. M. Bartoš či Otakar Odložilík) naproti tomu nacházeli publikační možnosti v konkurenčním Časopisu Matice moravské. Roku 1949 bylo vydávání ČČH z ideologických důvodů zastaveno a o čtyři roky později začalo vycházet nástupnické, marxisticky profilované periodikum pod názvem Československý časopis historický (ČsČH). V čele jeho redakce stál až do konce 60. let František Graus. V normalizačním období byly v ČsČH vedle marxisticky laděných statí, oproti éře 50. let už dosti umírněných, otiskovány i texty ideologicky neutrální. V roce 1990 pak byla obnovena původní značka a prostor k publikování začali v časopise dostávat dříve umlčení autoři. Číslováním ročníků se nový ČČH, jehož vedoucím redaktorem se stal František Šmahel (1990–1999; společně s Jaroslavem Pánkem 2000–2002), přihlásil k oběma svým předchůdcům: k 50 ročníkům původního ČČH bylo připočteno 37 ročníků samostatně číslovaného ČsČH.

Digitalizace: Knihovna Akademie věd ČR digitalizovala ročníky 1895–2003 (včetně všech svazků Československého časopisu historického); volně dostupných je v Digitální knihovně prvních 50, ostatní si lze prohlížet na počítačích v prostorách KNAV a některé i v Moravské zemské knihovně v Brně. Počínaje ročníkem 2004 jsou do Digitální knihovny zařazována tisková PDF příspěvků otištěných v jednotlivých číslech, nejsou však veřejně přístupná. Také Národní knihovna ČR převedla do digitální podoby všechny ročníky původního ČČH (1895–1949), z nichž prvních 24 je v jejím systému Kramerius, příp. v Digitální knihovně k dispozici online, i všechny ročníky následného ČsČH (1953–1989), digitalizaci obnoveného ČČH pak dovedla do roku 1994. Kopie ročníků 1953–1994 přitom sdílí s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích (ČsČH; obnovený ČČH). Google nezávisle na českých institucích digitalizoval všechna čísla časopisu od jeho založení až do ročníku 2009. Jím pořízené kopie byly zařazeny jednak do Google Books (původní ČČH; ČsČH; obnovený ČČH), kde ovšem nejsou volně přístupné, jednak do HathiTrust Digital Library (původní ČČH; ČsČH; obnovený ČČH), ve které si plné texty ročníků 1895–1923 lze prohlížet online za pomoci VPN klienta (zdarma a plně funkční je např. rozšíření hola! pro Google Chrome). V níže uvedeném přehledu odkazujeme na Googlem digitalizované svazky pouze v případě ročníků, které jsou volně dostupné v Internet Archivu nebo na serveru Ulož.to, a těch, jež dosud v českém prostředí digitalizovány nebyly. Počínaje ročníkem 2012 zpřístupňuje vydavatel celá čísla časopisu zdarma na svých internetových stránkách.
Do digitální podoby byly převedeny také všechny svazky ediční řady Historická bibliotéka, a to především zásluhou Národní knihovny ČR, jejíž kopie jsou veřejně přístupné v Digitální knihovně nebo v systému Kramerius a mnohé z nich díky projektu Bohemian Library i v Internet Archivu. Řada svazků byla digitalizována rovněž v University of Toronto Libraries (i tyto skeny jsou k dispozici v Internet Archivu), v amerických institucích spolupracujících s Googlem (výstupy jsou volně dostupné opět v Internet Archivu) či na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Digitální podobu dostaly též tištěné rejstříky k původnímu ČČH i k ČsČH a ve většině případů jsou volně přístupné, stejně jako online databáze rejstříků zahrnující ročníky 1895–2012.

Vydavatel: Historický ústav Akademie věd ČR

Literatura: Bohumil JIROUŠEK, Zánik Českého časopisu historického po únoru 1948 ve světle dobových dokumentů, ČČH 107, 2009, s. 119–147; František ŠMAHEL, Sto ročníků Českého časopisu historického. Jubilejní ohlédnutí, ČČH 100, 2002, s. 733–740; Jaroslav MAREK, Sto roků časopisu, ČČH 94, 1996, s. 1–13 (podrobná bibliografie)

Odkazy

Přehled čísel

1/1895 Internet Archive (Google)  Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
2/1896 Internet Archive (Google)  Digitální knihovna (KNAV) 
Kramerius (NK ČR)  Číslování jednotlivých svazků je omylem posunuté.
3/1897 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
4/1898 Internet Archive (Google)  Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
5/1899 Digitální knihovna (KNAV) 
Kramerius (NK ČR)  Číslování jednotlivých svazků je omylem posunuté.
6/1900 Ulož.to  Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
7/1901 Internet Archive (Google)  Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
8/1902 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
9/1903 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
10/1904 Ulož.to  Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
11/1905 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
12/1906 Internet Archive (Google)  Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
13/1907 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
14/1908 Ulož.to  Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
15/1909 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
16/1910 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
17/1911 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
18/1912 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
19/1913 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
20/1914 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
21/1915 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
22/1916 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
23/1917 Digitální knihovna (KNAV) 
24/1918 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (NK ČR) 
25/1919 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
26/1920 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
27/1921 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
28/1922 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
29/1923 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
30/1924 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
31/1925 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
32/1926 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
33/1927 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
34/1928 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
35/1929 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
36/1930 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
37/1931 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
38/1932 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
39/1933 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
40/1934 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
41/1935 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
42/1936 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
43/1937 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
44/1938 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
45/1939 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
46/1940 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
47/1946 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
48–49/1947–1948 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
50/1949 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
51(1)/1953 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
52(2)/1954 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
53(3)/1955 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
54(4)/1956 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
55(5)/1957 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
56(6)/1958 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
57(7)/1959 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
58(8)/1960 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
59(9)/1961 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
60(10)/1962 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
61(11)/1963 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
62(12)/1964 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
63(13)/1965 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
64(14)/1966 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
65(15)/1967 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
66(16)/1968 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
67(17)/1969 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
68(18)/1970 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
69(19)/1971 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
70(20)/1972 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
71(21)/1973 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
72(22)/1974 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
73(23)/1975 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
74(24)/1976 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
75(25)/1977 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
76(26)/1978 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
77(27)/1979 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
78(28)/1980 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
79(29)/1981 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
80(30)/1982 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
81(31)/1983 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
82(32)/1984 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
83(33)/1985 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
84(34)/1986 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
85(35)/1987 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
86(36)/1988 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
87(37)/1989 Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
88/1990 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
89/1991 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
90/1992 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
91/1993 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
92/1994 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Kramerius (NK ČR)  Digitální knihovna (JVK)  Obsah 
93/1995 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
94/1996 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
95/1997 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
96/1998 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
97/1999 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
98/2000 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
99/2001 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
100/2002 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
101/2003 Digitální knihovna (KNAV)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
102/2004 Digitální knihovna (KNAV)  Google Books  Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 
103/2005
Digitální knihovna (KNAV)  chybí číslo 1
Google Books  Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 
104/2006 Digitální knihovna (KNAV)  Google Books  Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 
105/2007 Google Books (č. 1–2)  Google Books (č. 3–4)  Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 
106/2008 Digitální knihovna (KNAV)  Google Books  Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 
107/2009 Digitální knihovna (KNAV)  Google Books  Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 
108/2010 Digitální knihovna (KNAV)  Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 
109/2011 Digitální knihovna (KNAV)  Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 
110/2012
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
Číslo 3–4  tiskové PDF
111/2013
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
Číslo 3  tiskové PDF
Číslo 4  tiskové PDF
112/2014
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
Číslo 3  tiskové PDF
Číslo 4  tiskové PDF
113/2015
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
Číslo 3  tiskové PDF
Číslo 4  tiskové PDF
114/2016
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
Číslo 3  tiskové PDF
Číslo 4  tiskové PDF
115/2017
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  tiskové PDF
Číslo 3  tiskové PDF
Číslo 4  tiskové PDF
116/2018
Číslo 1  tiskové PDF
Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 
117/2019 Číslo 1  Číslo 2  Číslo 3  Číslo 4 

Přehled supplement

Historická bibliotéka 1 (1898) Digitální knihovna (NK ČR) 
Historická bibliotéka 2 (1900) Digitální knihovna (NK ČR) 
Historická bibliotéka 3 (1900) Kramerius (NK ČR) 
Historická bibliotéka 4 (1. vyd. 1902) Internet Archive (Toronto)  Internet Archive (Google) 
Historická bibliotéka 4 (2. vyd. 1925) Internet Archive (Bohemian Library) 
Digitální knihovna PF MU  soubor PDF (OCR)
Digitální knihovna (NK ČR) 
Historická bibliotéka 5 (1903) Internet Archive (Toronto)  Internet Archive (Google)  Digitální knihovna (SVKHK) 
Historická bibliotéka 6 (1. vyd. 1904) Internet Archive (Toronto)  Internet Archive (Google) 
Historická bibliotéka 6 (2. vyd. 1926) Internet Archive (Bohemian Library) 
Digitální knihovna PF MU  soubor PDF (OCR)
Digitální knihovna (NK ČR) 
Historická bibliotéka [7] (1906) Internet Archive (Toronto)  Internet Archive (Bohemian Library) 
Digit. knihovna PF MU  soubor PDF bez OCR
Digit. knihovna (NK ČR) 
Historická bibliotéka [8] (1910) Internet Archive (Toronto)  Internet Archive (Bohemian Library) 
Digit. knihovna PF MU  soubor PDF (OCR)
Digit. knihovna (NK ČR) 
Historická bibliotéka [9] (1. vyd. 1919) Internet Archive (Toronto)  Internet Archive (Bohemian Library)  Digitální knihovna (NK ČR) 
Historická bibliotéka [9] (2. vyd. 1927)
Digitální knihovna PF MU  soubor PDF (OCR)
Digitální knihovna (NK ČR) 
Historická bibliotéka [10] (1924) Internet Archive (Toronto)  Internet Archive (Bohemian Library) 
Digit. knihovna PF MU  soubor PDF (OCR)
Digit. knihovna (NK ČR) 

Přehled rejstříků

Rejstřík k ročníkům I–X (1895–1904) Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
Rejstřík k ročníkům XI–XX (1905–1914) Internet Archive (Boston)  Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
Rejstřík k ročníkům XXI–XXX (1915–1924) Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
Rejstřík k ročníkům XXXI–XL (1925–1934; jen obecné dějiny) Digitální knihovna (KNAV)  Kramerius (NK ČR) 
Rejstřík k ročníkům I–XL (1895–1934; jen české dějiny) Digitální knihovna (KNAV) 
Rejstřík k ročníkům I–L (1895–1949; jen pravěk, starověk a raný středověk ) BDČZ 
Rejstřík k ročníkům 1953–1962
Digitální knihovna (KNAV)  ČsČH 10 [60], 1962, s. 633–870
Kramerius (NK ČR)  ČsČH 10 [60], 1962, s. 633–870
Digitální knihovna (JVK)  ČsČH 10 [60], 1962, s. 633–870
Rejstřík k ročníkům 1895–2002 CD-ROM 
Databáze rejstříků k ročníkům 1895–2012 CD-ROM  Online verze