Časopis Národního muzea (ČNM, „Muzejník“)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Vznikl v roce 1827 jako Časopis společnosti vlastenského Museum v Čechách (v letech 1831–1854 nesl název Časopis Českého museum/musea, v období 1855–1922 Časopis Musea království Českého, od roku 1923 pak ČNM) z iniciativy Františka Palackého, který se stal jeho prvním redaktorem. Periodikum, často označované jako nejstarší český vědecký časopis, mělo mít univerzální charakter, stěžejními odvětvími byla filologie a krásná literatura, historie a přírodní vědy. Podíl těchto složek se proměňoval v souvislosti s aktuálními úkoly časopisu i s osobami hlavních redaktorů, kolísala také míra odbornosti. V 60. letech 19. století se dokonce uvažovalo o úplném vyloučení striktně vědeckých pojednání, zcela odstaveny byly historické příspěvky. V následujících desetiletích naopak historické texty časopis profilovaly díky redaktorům Josefu Emlerovi (1871–1890), Antonínu Truhlářovi (1891–1901) a Čeňku Zíbrtovi (1899–1913, v prvních letech spolu s Truhlářem). Počínaje ročníkem 1918 mělo periodikum oddělenou část společenskovědní (označovanou jako „duchovědná“) a část přírodovědnou; k definitivnímu rozdělení na dva samostatné časopisy, dnes nazývané ČNM – Řada historická a ČNM – Řada přírodovědná, došlo roku 1965 (v našem přehledu odkazujeme výhradně na časopis historicky orientovaný). Z hlediska medievistiky se Muzejník výrazněji uplatňoval za redakce Josefa Emlera, kdy v něm byly publikovány desítky kvalitních materiálových studií. Úroveň historické složky časopisu poklesla po založení Českého časopisu historického (1895), který se stal hlavní tribunou kritické historiografie. Otiskováním drobnějších materiálových příspěvků si ovšem Muzejník udržel svoji hodnotu, zejména za redakce Čeňka Zíbrta. Od 30. let se časopis více přimykal k vlastnímu muzeu, jehož vědeckou činnost měl reprezentovat, a tento trend pokračoval také v poválečném období. Snaha o omezení přispěvatelské základny periodika na zaměstnance muzea přitom vedla k dalšímu poklesu jeho kvality. Diskuse o zaměření a dalším směřování tohoto tradičního periodika probíhají s kolísající intenzitou dodnes.

Digitalizace: Až do ročníku 2009 časopis kompletně (a mnohdy více různých exemplářů) digitalizoval Google. Jím pořízené kopie byly zařazeny jednak do Google Books (s přestávkami 1827–1946; 1948–1964; 1965–1976; 1977–2009), jednak do HathiTrust Digital Library (1827–1830; 1831–1854; 1855–1940; 1946–1964; 1965–1976; 1977–2005 s výjimkou ročníku 2004) a některé byly zpřístupněny také v Internet Archivu. V níže uvedeném přehledu většinou odkazujeme přednostně na Google Books, HathiTrust preferujeme pouze u dvou ročníků, jejichž plné texty si tu za pomoci VPN klienta (zdarma a plně funkční je např. rozšíření hola! pro Google Chrome) lze – na rozdíl od ostatních digitálních knihoven – prohlížet online. Odkazy na Internet Archiv nezařazujeme vůbec, protože se jedná o stejné exempláře, jaké jsou k dispozici v Google Books. Prvních 53 ročníků Muzejníku je volně dostupných rovněž v mnichovské Digitale Bibliothek a ročníky 1–51 i v databázi Austrian Books Online (1827–1830; 1831–1854; 1855–1877), provozované Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni, v přehledu ale jednotlivě upozorňujeme výhradně na exempláře nedostupné v Google Books. V českém prostředí převedlo Národní muzeum do digitální podoby ročníky 1827–1922 a ve spolupráci s Národní knihovnou ČR je bez omezení zpřístupnilo v Digitální knihovně (1827–1830; 1831–1854; 1855–1915). Samotná Národní knihovna digitalizovala čtyři ročníky (1925, 1988, 2010 a 2011), dva z nich byly zařazeny do Digitální knihovny (1925, 1988) a jsou v ní sdíleny s Moravskou zemskou knihovnou v Brně (1925, 1988), volně dostupný je však pouze ten první. Počínaje ročníkem 2009 jsou tisková PDF všech publikovaných příspěvků zveřejňována v databázi EBSCOhost Historical Abstracts with Full Text (přístup do ní je omezen na předplatitelské instituce, registrovaní čtenáři Národní knihovny ČR mohou využít tento odkaz) a od ročníku 2012 také na webu vydavatele. Digitalizovány byly rovněž všechny tištěné rejstříky a většina z nich je volně k dispozici na internetu. Souborný obsah ročníků 1946–2013 a autorský rejstřík k nim sestavila v rámci své bakalářské práce Alice Šímová a tyto pomůcky jsou dostupné v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy.

Vydavatel: Národní muzeum

Literatura: Klára WOITSCHOVÁ, Časopis Národního muzea v letech 1827–2012, Český lid 100, 2013, s. 5–26; Zoroslava DROBNÁ, Vývoj programu a poslání Časopisu Národního muzea za stopadesát let jeho trvání, ČNM – Řada historická 146, 1977, s. 2–44; Jiří ŠPÉT, Historie v Časopise Národního muzea, tamtéž, s. 121–164

Odkazy

Přehled čísel

1/1827 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
2/1828 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
3/1829 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
4/1830 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
5/1831 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
6/1832 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
7/1833 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
8/1834 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
9/1835 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
10/1836 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Indiana)  Digitální knihovna 
11/1837 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
12/1838 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
13/1839 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
14/1840 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
15/1841 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
16/1842 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
17/1843 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Indiana)  Digitální knihovna 
18/1844 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
19/1845 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
20/1846 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
21-1/1847 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
21-2/1847 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
22-1/1848 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
22-2/1848 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
23/1849 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Digitální knihovna 
24/1850 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
25/1851 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
26/1852 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Michigan)  Digitální knihovna 
27/1853 Google Books (Mnichov)  Google Books (Vídeň)  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
28/1854 Google Books (Mnichov) 
Google Books (Vídeň)  pouze čísla 1 a 2
Österreichische Nationalbibliothek  pouze čísla 3 a 4
Google Books (Indiana)  Digitální knihovna 
29/1855 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Indiana)  Digitální knihovna 
30/1856 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Indiana)  Digitální knihovna 
31/1857 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
32/1858 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
33/1859 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
34/1860 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
35/1861 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
36/1862 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
37/1863 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
38/1864 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
39/1865 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
40/1866 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
41/1867 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
42/1868 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
43/1869 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Michigan)  Digitální knihovna 
44/1870 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
45/1871 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
46/1872 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
47/1873 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
48/1874 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
49/1875 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
50/1876 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Google Books (Harvard)  Digitální knihovna 
51/1877 Google Books (Mnichov)  Österreichische Nationalbibliothek  Digitální knihovna 
52/1878 Google Books (Mnichov)  Digitální knihovna 
53/1879 Digitale Bibliothek 
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2–3, 4.
54/1880
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2, 3–4.
55/1881
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2, 3–4.
56/1882
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2, 3–4.
57/1883
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2–3, 4.
58/1884
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2, 3–4.
59/1885
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2–3, 4.
60/1886 Digitální knihovna 
61/1887 Digitální knihovna 
62/1888 Digitální knihovna 
63/1889 Digitální knihovna 
64/1890 Digitální knihovna 
65/1891
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2–3, 4.
66/1892 Digitální knihovna 
67/1893 Digitální knihovna 
68/1894 Digitální knihovna 
69/1895
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2–3, 4.
70/1896 Digitální knihovna 
71/1897
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1–2, 3, 4, 5, 6.
72/1898
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2, 3, 4, 5–6.
73/1899
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2, 3–4, 5, 6.
74/1900
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2–3, 4, 5, 6.
75/1901
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2–3, 4, 5–6.
76/1902
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1, 2–3, 4–5, 6.
77/1903
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1–2, 3–4, 5–6.
78/1904
Digitální knihovna  Číslování jednotlivých svazků je posunuté; správné rozdělení ročníku: 1–2, 3–4, 5–6.
79/1905 Digitální knihovna 
80/1906 Digitální knihovna 
81/1907 Digitální knihovna 
82/1908 Digitální knihovna 
83/1909 Digitální knihovna 
84/1910 Digitální knihovna 
85/1911 Digitální knihovna 
86/1912 Digitální knihovna 
87/1913 Digitální knihovna 
88/1914 Digitální knihovna 
89/1915 Digitální knihovna 
90/1916 Digitální knihovna 
91/1917 Digitální knihovna 
92/1918 Digitální knihovna 
93/1919 Digitální knihovna 
94/1920 Digitální knihovna 
95/1921 Digitální knihovna 
96/1922 Digitální knihovna 
97/1923
HathiTrust  K prohlížení ročníku je nutné použít VPN klienta.
98/1924
HathiTrust  K prohlížení ročníku je nutné použít VPN klienta.
99/1925 Digitální knihovna 
100/1926 Google Books 
101/1927 Google Books 
102/1928 Google Books 
103/1929 Google Books 
104/1930 Google Books 
105/1931 Google Books 
106/1932 Google Books 
107/1933 Google Books 
108/1934 Google Books 
109/1935 Google Books 
110/1936 Google Books 
111/1937 Google Books 
112/1938 Google Books 
113/1939 Google Books 
114/1940 Google Books 
115/1946 Google Books 
116/1947 Google Books 
117–119/1948–1950 Google Books 
120/1951 Google Books 
121/1952 Google Books 
122/1953 Google Books 
123/1954 Google Books 
124/1955 Google Books 
125/1956 Google Books 
126/1957 Google Books 
127/1958 Google Books 
128/1959 Google Books 
129/1960 Google Books 
130/1961 Google Books 
131/1962 Google Books 
132/1963 Google Books 
133/1964 Google Books 
134/1965 Google Books 
135/1966 Google Books 
136/1967 Google Books 
137–139/1968–1970 Google Books 
140/1971 Google Books 
141/1972 Google Books 
142/1973 Google Books 
143/1974 Google Books 
144/1975 Google Books 
145/1976 Google Books 
146/1977 Google Books 
147/1978 Google Books 
148/1979 Google Books 
149/1980 Google Books 
150/1981 Google Books 
151/1982 Google Books 
152/1983 Google Books 
153/1984 Google Books 
154/1985 Google Books 
155/1986 Google Books 
156/1987 Google Books 
157/1988 Google Books  Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK) 
158/1989 Google Books 
159/1990 Google Books 
160/1991 Google Books 
161/1992 Google Books 
162/1993 Google Books 
163/1994 Google Books 
164/1995 Google Books 
165/1996 Google Books 
166/1997 Google Books  Obsah 
167/1998 Google Books 
168/1999 Google Books  Obsah 
169/2000 Google Books  Obsah 
170/2001 Google Books  Obsah 
171/2002 Google Books  Obsah 
172/2003 Google Books  Obsah 
173/2004 Google Books  Obsah 
174/2005 Google Books  Obsah 
175/2006 Google Books  Obsah 
176/2007 Google Books (č. 1–2)  Google Books (č. 3–4)  Obsah 
177/2008 Google Books  Obsah 
178/2009
Číslo 1–2  Po kliknutí na odkaz je třeba zadat přihlašovací údaje ke čtenářskému kontu v Národní knihovně.
Obsah 
179/2010
Číslo 1–2  Po kliknutí na odkaz je třeba zadat přihlašovací údaje ke čtenářskému kontu v Národní knihovně.
Číslo 3–4  Po kliknutí na odkaz je třeba zadat přihlašovací údaje ke čtenářskému kontu v Národní knihovně.
Obsah 
180/2011
Číslo 1–2  Po kliknutí na odkaz je třeba zadat přihlašovací údaje ke čtenářskému kontu v Národní knihovně.
Číslo 3–4  Po kliknutí na odkaz je třeba zadat přihlašovací údaje ke čtenářskému kontu v Národní knihovně.
Obsah 
181/2012
Číslo 1–2  Po kliknutí na odkaz je třeba zadat přihlašovací údaje ke čtenářskému kontu v Národní knihovně.
Číslo 3–4  Po kliknutí na odkaz je třeba zadat přihlašovací údaje ke čtenářskému kontu v Národní knihovně.
Obsah 
182/2013 Číslo 1–2  Číslo 3–4 
183/2014 Číslo 1–2  Číslo 3–4 
184/2015 Číslo 1–2  Číslo 3–4 
185/2016 Číslo 1–2  Číslo 3–4 
186/2017 Číslo 1–2  Číslo 3–4 
187/2018 Číslo 1–2  Číslo 3–4 
188/2019 Číslo 1–2 


Přehled rejstříků

Rejstřík k ročníkům I–X (1827–1836)
Digitální knihovna  ČČM 10, 1836, s. 397–435
Rejstřík k ročníkům XI–XX (1837–1846)
Digitální knihovna  ČČM 20, 1846, s. 817–852
Rejstřík k ročníkům XXI–XXX (1847–1856)
Digitální knihovna  samostatně paginovaná příloha k ČMKČ 30/4, 1856
Rejstřík k ročníkům XXXI–XL (1857–1866)
Digitální knihovna  samostatně paginovaná příloha k ČMKČ 40/4, 1866
Rejstřík k ročníkům XLI–L (1867–1876)
Digitální knihovna  ČMKČ 50, 1876, s. 801–832
Rejstřík k ročníkům I–L (1827–1876) Google Books (Oxford)  Google Books (Ohio) 
Rejstřík k ročníkům LI–LX (1877–1886)
Digitální knihovna  ČMKČ 60, 1886, s. 617–670
Rejstřík k ročníkům LXI–LXX (1887–1896)
Digitální knihovna  ČMKČ 70, 1896, s. 607–666
Rejstřík k ročníkům LXXI–LXXX (1897–1906)
Digitální knihovna  ČMKČ 80, 1906, s. 561–617
Rejstřík k ročníkům LXXXI–XC (1907–1916)
Digitální knihovna  ČMKČ 90, 1916, s. 457–524
Rejstřík k ročníkům I–CXXV (1827–1956; jen systematický) Google Books  BDČZ 
Rejstřík k ročníkům I–CXXV (1827–1956; jen jmenný) Google Books  BDČZ 
Rejstřík k ročníkům CXXVI–CXXXV (1957–1966) HathiTrust  Souborný katalog ČR 
Rejstřík k ročníkům CXXXVI–CXLV (1967–1976) Google Books 
Rejstřík k ročníkům I–CLXXXI (1827–2012; jen archeologické příspěvky) Souborný katalog ČR 
Obsah ročníků CXV–CLXXXII (1946–2013)
Digitální repozitář UK  Obsah je zařazen jako příloha č. 2 k bakalářské práci.
Rejstřík k ročníkům CXV–CLXXXII (1946–2013; jen autorský)
Digitální repozitář UK  Rejstřík je zařazen jako příloha č. 2 k bakalářské práci.