Věstník Numismatické společnosti československé (VNSČ)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Tiskový orgán Numismatické společnosti československé, ustavené roku 1919. Jeho posláním bylo členům společnosti, kteří dostávali svazky bezplatně, podávat dvakrát ročně informace o dění v numismatice. Zároveň vyšlo v pěti vydaných ročnících více než 50 původních odborných článků. Duší Věstníku byl Eduard Fiala, jenž napsal téměř polovinu všech příspěvků, následovaný Viktorem Katzem a Karlem Chaurou. VNSČ byl od počátku chápán jako provizorium, než vznikne reprezentativní oborový časopis – k tomu došlo v roce 1925 založením Numismatického časopisu československého. Po ukončení vydávání Věstníku byla remitenda svázána, opatřena rejstříkem, erraty i seznamem vyobrazení a tabulek a s vročením 1924 distribuována jako jeden celek. Původní funkci VNSČ přitom převzala stejnojmenná rubrika nového periodika, v níž byly pravidelně otiskovány drobnější zprávy a referáty o spolkové činnosti.

Digitalizace: Věstník byl kompletně digitalizován Centrem medievistických studií a jednotlivé ročníky i rejstřík (a další pomocný aparát) z roku 1924 jsou níže k dispozici ke stažení, stejně jako novější rejstřík, vydaný samostatně v roce 1987.

Vydavatel: Numismatická společnost československá

Literatura: Kateřina DŘEVIKOVSKÁ, Antika na stránkách českých časopisů v letech 1918–1938, diplomová práce obhájená na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc 2012, s. 34–35; Našim čtenářům, Numismatický časopis československý 1, 1925, s. 1–2

Odkazy

Přehled čísel

1/1919
CMS  soubor PDF (OCR)
2/1920
CMS  soubor PDF (OCR)
3/1921
CMS  soubor PDF (OCR)
4/1922
CMS  soubor PDF (OCR)
5/1923
CMS  soubor PDF (OCR)


Přehled rejstříků

Rejstřík k ročníkům I–V (1919–1923) [1924]
CMS  soubor PDF (OCR)
Rejstřík k ročníkům I–V (1919–1923) [1987]
CMS  soubor PDF (OCR)