Numismatický časopis československý (NČČ, NČČsl)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Specializované numismatické periodikum vzniklo roku 1925 přeměnou někdejšího Věstníku Numismatické společnosti československé v odborný časopis. NČČsl otiskoval studie a nálezové zprávy profesionálních i amatérských badatelů a disponoval také rozsáhlou referativní rubrikou. Vedoucím redaktorem periodika byl po celou dobu jeho existence Gustav Skalský, od roku 1940 spolu s ním redigovala časopis Emanuela Nohejlová-Prátová. K významným přispěvatelům se kromě obou vydavatelů řadili Viktor Katz, Josef Schránil, Josef Dobiáš, Josef Skutil, Josef Ječný, Karel Castelin či Kristian Turnwald. Z pera prvně jmenovaného vzešly v meziválečném období kromě řady menších prací i dvě monografie, které byly vydány jako jediné dva svazky Knihovny Numismatického časopisu československého (v našem přehledu je evidujeme jako supplementa a stejný postup volíme v případě stanov Numismatické společnosti československé, jež vyšly jako samostatný svazek). Za německé okupace bylo vydávání časopisu zastaveno; k obnovení došlo v roce 1950, ale vyšla už jen tři čísla. Roku 1953 převzal úlohu ústředního numismatického periodika Numismatický sborník, vydávaný Československou akademií věd.

Digitalizace: Periodikum bylo kompletně digitalizováno Centrem medievistických studií a jednotlivé svazky včetně rejstříku jsou níže k dispozici ke stažení. Všechny ročníky převedl do digitální podoby také Google. Jím pořízené kopie byly zařazeny jednak do Google Books (1925–1936; 1937–1952), jednak do HathiTrust Digital Library (1925–1936; 1937–1952), ani v jednom případě ale nejsou volně dostupné a v našem přehledu už na ně jednotlivě neodkazujeme. První svazek Knihovny NČČsl byl digitalizován Městskou knihovnou v Praze a je veřejně přístupný v Digitální knihovně. Druhý svazek převedl do digitální podoby Ústav archeologie a etnologie Polské akademie věd a zpřístupnil jej v Digitálním repozitáři vědeckých ústavů (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych), provozovaném tamní akademií. Odtud byla kopie převzata do Bohemian Library a jejím prostřednictvím rovněž do Internet Archivu, na nějž níže odkazujeme přednostně. Nezávisle na polském prostředí digitalizoval druhý svazek Knihovny NČČsl i Google, jím pořízená kopie však není volně dostupná a v našem přehledu už na ni znovu neupozorňujeme.

Vydavatel: Numismatická společnost československá

Literatura: Kateřina DŘEVIKOVSKÁ, Antika na stránkách českých časopisů v letech 1918–1938, diplomová práce obhájená na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc 2012, s. 35–36; Eduard ŠIMEK, Příspěvek k dějinám české numismatiky 20. století – Numismatický časopis československý (1925–1952), in: Numismatický časopis československý 1925–1952, ed. Týž, Praha 2007, s. 9–17

Odkazy

Přehled čísel

1/1925
CMS  soubor PDF (OCR)
2/1926
CMS  soubor PDF (OCR)
3/1927
CMS  soubor PDF (OCR)
4/1928
CMS  soubor PDF (OCR)
5/1929
CMS  soubor PDF (OCR)
6/1930
CMS  soubor PDF (OCR)
7/1931
CMS  soubor PDF (OCR)
8/1932
CMS  soubor PDF (OCR)
9/1933
CMS  soubor PDF (OCR)
10/1934
CMS  soubor PDF (OCR)
11–12/1935–1936
CMS  soubor PDF (OCR)
13–14/1937–1938
CMS  soubor PDF (OCR)
15/1939
CMS  soubor PDF (OCR)
16–17/1940–1941
CMS  soubor PDF (OCR)
18/1942
CMS  soubor PDF (OCR)
19/1950
CMS  soubor PDF (OCR)
20/1951
CMS  soubor PDF (OCR)
21/1952
CMS  soubor PDF (OCR)

Přehled supplement

Stanovy NSČ (1925)
CMS  soubor PDF (OCR)
Knihovna NČČsl 1 (1927) Digitální knihovna 
Knihovna NČČsl 2 (1935) Internet Archive 

Přehled rejstříků

Rejstřík k ročníkům I–XXI (1925–1952)
CMS  soubor PDF (OCR)