Studia mediaevalia Pragensia (SMP)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Sborník vycházel nepravidelně v letech 1988–2012 péčí Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou (dnešní Ústav pro archeologii) FF UK, byl zaměřen na problematiku středověku ve střední Evropě. Přinášel primárně archeologické příspěvky (Jiří Sláma, Lubomír Košnar), prostor však dostávaly také studie historiků i práce z dalších příbuzných oborů, jako jsou dějiny umění či numismatika. V roce 2017 došlo k redakčnímu sloučení s časopisem Praehistorica.

Digitalizace: Svazky 2 a 4 byly digitalizovány Centrem medievistických studií a níže jsou k dispozici ke stažení, stejně jako tisková PDF čísel 8, 9 a 11. Nezávisle na CMS převedl prvních sedm čísel sborníku do digitální podoby Google, jím pořízené kopie však nejsou volně dostupné. Svazky 6 a 7 digitalizovala také Moravská zemská knihovna v Brně a v Digitální knihovně je sdílí s Národní knihovnou ČR, tyto skeny si lze prohlížet pouze na počítačích v prostorách obou institucí.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum

Odkazy

Přehled čísel

1/1988 Google Books 
2/1991
CMS  soubor PDF (OCR)
3/1993 Google Books  Obsah 
4/1999
CMS  soubor PDF (OCR)
5/2005 Google Books  Obsah 
6/2006 Google Books  Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
7/2006 Google Books  Digitální knihovna (NK ČR)  Digitální knihovna (MZK)  Obsah 
8/2008
CMS  tiskové PDF
9/2010
CMS  tiskové PDF
10/2011 Obsah 
11/2012
CMS  tiskové PDF