Numismatický sborník (NSb)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Vznikl v roce 1953 jako nástupnické periodikum po ukončení vydávání Numismatického časopisu československého, o jeho přípravu pečovala nově ustavená Numismatická komise při Historickém ústavu ČSAV. Sborník vycházel zprvu v jedno- až dvouletých intervalech, po roce 1968 pak značně nepravidelně, roku 1993 bylo jeho vydávání zastaveno. NSb byl obnoven v roce 2005 pod hlavičkou Centra medievistických studií, a to především díky úsilí vědeckého redaktora Jiřího Militkého. Současný časopis, vycházející od ročníku 26/2011 s půlroční periodicitou, prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů starších, prostor však dostávají rovněž příspěvky zaměřené na souvislosti, v nichž mince vystupují jako důležitý historický pramen.

Digitalizace: Všechny svazky původního sborníku (1–19) byly převedeny do digitální podoby Centrem medievistických studií a níže jsou k dispozici ke stažení. Nezávisle na CMS toto periodikum kompletně digitalizovala také Knihovna Akademie věd ČR a s výjimkou čísel 17 a 19 i Google, jimi pořízené kopie však nejsou volně dostupné. Totéž platí pro svazek 8/1964 digitalizovaný Národní knihovnou ČR, která jej v Digitální knihovně sdílí s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Jednotlivá čísla obnoveného periodika (počínaje svazkem 20/2005) zpřístupňuje vydavatel v podobě tiskových PDF na svých internetových stránkách, kde je volně k dispozici rovněž jediný samostatně vydaný rejstříkový svazek, mapující ročníky 16–30. Souhrnný přehled všech článků otištěných v NSb v letech 1953–2008 byl zveřejněn v Numismatickém rozcestníku.

Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií

Literatura: Eduard ŠIMEK, Jedno nenápadné výročí – šedesát let Numismatického sborníku, NSb 27, 2012–2013, s. 3–7

Odkazy

Přehled čísel

1/1953
CMS  soubor PDF (OCR)
2/1955
CMS  soubor PDF (OCR)
3/1956
CMS  soubor PDF (OCR)
4/1957
CMS  soubor PDF (OCR)
5/1958
CMS  soubor PDF (OCR)
6/1960
CMS  soubor PDF (OCR)
7/1962
CMS  soubor PDF (OCR)
8/1964
CMS  soubor PDF (OCR)
9/1966
CMS  soubor PDF (OCR)
10/1968
CMS  soubor PDF (OCR)
11/1972
CMS  soubor PDF (OCR)
12/1973
CMS  soubor PDF (OCR)
13/1975
CMS  soubor PDF (OCR)
14/1976
CMS  soubor PDF (OCR)
15/1979
CMS  soubor PDF (OCR)
16/1983
CMS  soubor PDF (OCR)
17/1986
CMS  soubor PDF (OCR)
18/1989
CMS  soubor PDF (OCR)
19/1993
CMS  soubor PDF (OCR)
20/2005
CMS  tiskové PDF
21/2006
CMS  tiskové PDF
22/2007
CMS  tiskové PDF
23/2008
CMS  tiskové PDF
24/2009
CMS  tiskové PDF
25/2010
CMS  tiskové PDF
26/2011
Číslo 1 (CMS)  tiskové PDF
Číslo 2 (CMS)  tiskové PDF
27/2012–2013
Číslo 1 (CMS)  tiskové PDF
Číslo 2 (CMS)  tiskové PDF
28/2014
Číslo 1 (CMS)  tiskové PDF
Číslo 2 (CMS)  tiskové PDF
29/2015
Číslo 1 (CMS)  tiskové PDF
Číslo 2 (CMS)  tiskové PDF
30/2016
Číslo 1 (CMS)  tiskové PDF
Číslo 2 (CMS)  tiskové PDF
31/2017
Číslo 1 (CMS)  tiskové PDF
Číslo 2 (CMS)  tiskové PDF
32/2018
Číslo 1 (CMS)  tiskové PDF
Číslo 2 (CMS)  tiskové PDF


Přehled rejstříků

Rejstřík k ročníkům I–XV (1953–1979)
CMS  NSb 16, 1983, s. 177–216; soubor PDF (OCR)
Rejstřík k ročníkům XVI–XXX (1983–2016)
CMS  tiskové PDF
Přehled článků v ročnících I–XXIII (1953–2008)
nume.cz  soubor PDF