Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů (ZJKF)


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Charakteristika: Zprávy Jednoty klasických filologů (od ročníku 1991 s doplněným titulem Auriga) byly založeny roku 1959 jako spolková revue Jednoty klasických filologů (JKF). Vedle publikování odborných textů si časopis kladl za cíl informovat o akcích JKF, o stavu klasických studií či o metodice a popularizaci latiny. Původní periodicita dvě řádná čísla ročně byla již od druhého ročníku navýšena na tři; v letech 1962–1965 a znovu v období 1977–1996 byla navíc součástí časopisu Bibliografie řeckých a latinských studií v Československu, vycházející zpravidla jako číslo 4. Rozvoj periodika zbrzdila změna politicko-společenské situace na konci 60. let 20. století. Časopis poté vycházel mnohdy v nevalné typografické kvalitě, kolísala rovněž periodicita (nejčastěji jeden svazek – trojčíslo – ročně, od poloviny 80. let nezřídka i bienálně), svoji odbornou úroveň si nicméně nadále udržoval. Počínaje ročníkem 2013 se ustálilo pololetní vydávání. Od počátku byla v časopise vydatně zastoupena také latinská medievistika. Její rozvoj je spojen se silnou poválečnou generací badatelek a badatelů, narozených převážně ve 20. letech 20. století. Z profilujících osobností lze jmenovat Anežku Vidmanovou (roz. Schmidtovou), která byla i tajemnicí redakce, Pavla Spunara, Andělu Fialovou či Vladimíra Vavřínka; o studium humanismu se starali Dana Martínková, Jan Martínek nebo Josef Hejnic.

Digitalizace: Kompletní digitalizace periodika do ročníku 1999 v současné době probíhá v Centru medievistických studií. Většina řádných i bibliografických čísel z tohoto období je níže již k dispozici ke stažení. Některé z těchto skenů byly převzaty vydavatelem a jsou dostupné i na jeho internetových stránkách. Tamtéž zpřístupnila JKF vlastní skeny ročníků 2000–2010 a počínaje ročníkem 2011 jsou zde zveřejňována tisková PDF jednotlivých publikovaných příspěvků. K dispozici je rovněž online databáze všech otištěných článků včetně zpráv a recenzí.

Vydavatel: Jednota klasických filologů

Literatura: Pavel OLIVA, Pátá desítka Zpráv Jednoty klasických filologů, Auriga – ZJKF 50, 2008, s. 87–88; TÝŽ, 40 let “modrých sešitků”, Auriga – ZJKF 40, 1998, s. 5; Anežka VIDMANOVÁ, Zprávy Jednoty klasických filologů (Nachrichten des Vereins klassischer Philologen), Eirene. Studia Graeca et Latina 2, 1964, s. 170–176

Odkazy

Přehled čísel

1/1959
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  soubor PDF (OCR)
Obsah čísel 1–2  soubor PDF
2/1960
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  soubor PDF (OCR)
Číslo 3  nedigitalizovaný svazek
3/1961
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  soubor PDF (OCR)
Číslo 3  soubor PDF (OCR)
Obsah čísel 1–3  soubor PDF
4/1962
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  soubor PDF (OCR)
Číslo 3  soubor PDF (OCR)
Obsah čísel 1–3  soubor PDF
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR)
5/1963
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  soubor PDF (OCR)
Číslo 3  nedigitalizovaný svazek
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR)
6/1964
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  soubor PDF (OCR)
Číslo 3  soubor PDF (OCR)
Obsah čísel 1–3  soubor PDF
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR)
7/1965
Číslo 1  nedigitalizovaný svazek
Číslo 2  nedigitalizovaný svazek
Číslo 3  nedigitalizovaný svazek
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR)
8/1966
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  nedigitalizovaný svazek
Číslo 3  nedigitalizovaný svazek
9/1967
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  nedigitalizovaný svazek
Číslo 3  soubor PDF (OCR)
Obsah čísel 1–3  soubor PDF
10/1968
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  nedigitalizovaný svazek
Číslo 3  nedigitalizovaný svazek
11/1969
Číslo 1  nedigitalizovaný svazek
Číslo 2  nedigitalizovaný svazek
Číslo 3  nedigitalizovaný svazek
12/1970
Číslo 1  nedigitalizovaný svazek
Číslo 2  nedigitalizovaný svazek
Číslo 3  nedigitalizovaný svazek
13/1971
Číslo 1–3  nedigitalizovaný svazek
14/1972
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
15/1973
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  nedigitalizovaný svazek
Číslo 3  nedigitalizovaný svazek
16/1974
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2–3  nedigitalizovaný svazek
17/1975
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2–3  soubor PDF (OCR)
18/1976
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2–3  soubor PDF (OCR)
19/1977
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR); mezi s. 91 a 92 chybí část rejstříku, která byla otištěna dodatečně v roč. 21/1979, č. 4, s. 2
20/1978
Číslo 1  soubor PDF (OCR); svazek je chybně označen jako číslo 1–2
Číslo 2–3  soubor PDF (OCR)
21/1979
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR); na s. 2 se nachází část rejstříku, jež chybí v roč. 19/1977, č. 4, mezi s. 91 a 92
22/1980
Číslo 1–2  soubor PDF (OCR)
Číslo 3  soubor PDF (OCR)
23/1981
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR)
24/1982
Číslo 1–2  soubor PDF (OCR)
Číslo 3  soubor PDF (OCR)
Obsah čísel 1–3  soubor PDF
25/1983
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR)
26/1984
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
27/1985
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  nedigitalizovaný svazek
28–29/1986–1987
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR)
30–31/1988–1989
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR)
32/1990
Číslo 1–3  soubor PDF (OCR)
33/1991
Číslo 1–4  soubor PDF (OCR)
34–35/1992–1993
Číslo 1–3/1–4  soubor PDF (OCR)
Číslo 4 – Bibliografie ŘLS  nedigitalizovaný svazek
36–37/1994–1995
Číslo 1–3/1–4  soubor PDF (OCR)
38/1996
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2 – Bibliografie ŘLS  soubor PDF (OCR)
39/1997
Číslo 1  soubor PDF (OCR)
Číslo 2  soubor PDF (OCR)
40/1998
Číslo 1–2  soubor PDF (OCR)
41/1999
Číslo 1–2  nekompletní
42/2000 Číslo 1–2 
43/2001 Číslo 1–2 
44/2002 Číslo 1–2 
45/2003 Číslo 1–2 
46/2004 Číslo 1–2 
47/2005 Číslo 1–2 
48/2006 Číslo 1–2 
49/2007 Jednota klasických filologů 
50/2008 Jednota klasických filologů 
51/2009 Jednota klasických filologů 
52/2010 Jednota klasických filologů 
53/2011 Jednota klasických filologů 
54/2012 Jednota klasických filologů 
55/2013 Číslo 1  Číslo 2 
56/2014 Číslo 1  Číslo 2 
57/2015 Číslo 1  Číslo 2 
58/2016 Číslo 1  Číslo 2 
59/2017 Číslo 1  Číslo 2 
60/2018 Číslo 1  Číslo 2 
61/2019 Číslo 1  Číslo 2 
62/2020 Číslo 1  Číslo 2 


Přehled rejstříků

Databáze článků k ročníkům I–LXI (1959–2019) Jednota klasických filologů