Seznam periodik


Záznamy věnované jednotlivým periodikům v našem rozcestníku sestávají ze dvou částí. V první z nich najde čtenář základní charakteristiku periodika (s důrazem na medievistiku), informace o digitalizaci, název vydavatele a často také citace historiografické literatury speciálně se věnující danému časopisu či sborníku. Pro obecnější poučení o odborných historických periodikách odkazujeme zájemce na příslušnou kapitolu Úvodu do studia dějepisu vydaného v roce 2014 Masarykovou univerzitou v Brně. V druhé části záznamu uživatel nalezne odkazy na všechna čísla (nebo ročníky) daného periodika, která byla digitalizována nebo jejichž tisková PDF byla zpřístupněna online. Při sestavování těchto přehledů jsme primárně vycházeli z údajů v Registru digitalizace, ale využili jsme i řadu dalších zdrojů, jež do registru nebyly zahrnuty (např. zahraniční digitalizační projekty, digitalizáty či tisková PDF zpřístupněná na webu vydavatele atd.). Jednotlivé linky jsou přitom barevně odlišeny v závislosti na dostupnosti daného čísla (nebo ročníku) online: zeleně vyznačená čísla jsou volně přístupná, zatímco červená barva znamená restrikce z důvodu autorských práv. Směřují-li červené odkazy do české Digitální knihovny nebo do systému Kramerius, připojujeme v závorce zkratku knihovny, která svazek digitalizovala a v jejíchž prostorách si lze digitální kopii prohlížet – např. Digitální knihovna (NK ČR). Obdobně postupujeme i u čísel volně dostupných, pokud byla digitalizována více různými institucemi – kupř. Digitální knihovna (KNAV), Kramerius (NK ČR) – nebo v rámci několika odlišných digitalizačních projektů, jejichž výstupy byly zveřejněny ve stejné digitální knihovně – např. Internet Archive (Google), Internet Archive (BHL). V případě čísel, jež nejsou volně k dispozici nebo dosud vůbec nebyla digitalizována, a výjimečně i v některých jiných případech pak zařazujeme také odkazy na obsah, pro které je vyhrazena modrá barva. Podle stejných zásad byly sestaveny rovněž přehledy supplement a rejstříkových svazků. V nich používáme kromě všech výše uvedených ještě odkazy černé barvy, jež směřují většinou do online katalogů (Souborný katalog ČR) či bibliografických databází (Bibliografie dějin Českých zemí) a přinášejí bibliografické údaje především o svazcích, které zatím nebyly digitalizovány a jejichž obsah není k dispozici na webu.

Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis
Archaeologia historica
Archeologické listy / Archäologische Blätter
Archeologické rozhledy
Archivní časopis
Archivum Trebonense
Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů
Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
Byzantinoslavica
Communio viatorum
Časopis archivní školy
Časopis historický se zvláštním zřetelem k duchovnímu vývoji našeho lidu
Časopis katolického duchovenstva
Časopis Matice moravské
Časopis Národního muzea
Časopis Společnosti přátel starožitností
Česká literatura
Česká reformace
České museum filologické
Český časopis historický
Documenta Pragensia
Folia diplomatica
Folia Historica Bohemica
Genealogické a heraldické listy
Graeco-Latina Brunensia
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
Historická demografie
Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka
Hlídka
Husitský Tábor
Jahrbuch des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen
Jihočeský herold
Jihočeský sborník historický
Knihy a dějiny
Kostnické jiskry
Křesťanská revue
Listy filologické
Mediaevalia archaeologica
Mediaevalia Bohemica
Mediaevalia Historica Bohemica
Method
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen
Numismatický časopis československý
Numismatický sborník
Paginae historiae
Památky archeologické
Právněhistorické studie
Přehled výzkumů
Rakovnický historický sborník
Ročenka Klubu Augusta Sedláčka
Sborník archivních prací
Sborník Historického kroužku
Sborník historický – J. Otta
Sborník historický – ČSAV
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická
Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity . Historie
Slezský sborník
Studia archaeologica Brunensia
Studia historica Brunensia
Studia mediaevalia Bohemica
Studia mediaevalia Pragensia
Studie o rukopisech
Táborský archiv
The Bohemian Reformation and Religious Practice
Věstník Královské české společnosti nauk
Věstník Numismatické společnosti československé
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech
Výzkumy v Čechách
Západočeský historický sborník
Zápisky katedry československých dějin a archivního studia
Zprávy Archivu Univerzity Karlovy
Zprávy Českého zemského archivu
Zprávy Památkového sboru hlav. města Prahy